Đề xuất danh mục các chỉ tiêu quản lý cấp nước đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh (ĐTTM) là nền tảng thiết yếu để hình thành và phát triển các ĐTTM, trong đó cấp nước đô thị có vai trò rất quan trọng.

Bình luận