Nghiên cứu khoa học

Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP.HCM

Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP.HCM

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTriển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội là việc làm có ý nghĩa rất lớn, liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của TP.HCM. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn vướng mắc về xác định vị trí, quy mô diện tích quỹ đất bố trí nhà ở xã hội….

Ngày 24/6/2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP.HCM trong thời gian tới.

1. Ý nghĩa ra đời Nghị quyết số 98/2023/QH15 

Ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM giúp cho TP.HCM giữ vững đầu tàu về kinh tế, tốc độ phát triển duy trì cao hơn mức trung bình.

Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, phát sinh nhiều vấn đề bất cập, nhiều nội dung triển khai Nghị quyết còn chậm so với kế hoạch, hiệu quả chưa cao và TP.HCM phải đối diện với nhiều thách thức rất lớn cần phải có Nghị Quyết mới thay thế để có thể phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn về phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Ngày 24/6/2023 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP.HCM trong thời gian tới.

Nghị quyết là cơ sở pháp lý rất quan trọng giúp thành phố “đột phá về thể chế”, chủ động hơn về thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực giúp tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, bứt phá làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của thành phố, từ đó tạo đà kéo tăng trưởng chung của cả nước đi lên và hướng đến xây dựng phát triển thành phố bền vững, xứng tầm khu vực và thế giới.

2. Quá trình hình thành từ xây dựng Chính quyền đô thị đến Nghị quyết số 98/2023/QH15

Tổ chức Chính quyền đô thị nhận được sự quan tâm tích cực từ sau Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước tại Hội nghị lần thứ 5 BCH TW khóa X: “Xác định cấp đô thị có HĐND là: HĐND thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND thành phố thuộc tỉnh, HĐND thị xã; không tổ chức HĐND ở quận và ở phường”.

Trong giai đoạn năm 2009-2014, TP.HCM đã là một trong 10 địa phương thực hiện mô hình không có HĐND quận, phường. Và TP.HCM tiếp tục thực hiện mô hình này từ năm 2021 đến nay. Trong thời gian thực hiện, vai trò giám sát việc triển khai các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vẫn được phát huy cao, vai trò phản biện giám sát được đẩy mạnh thực hiện.

Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; và Quyết định 218-QĐ/TW quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và sau đó có nhiều quy định khác góp phần phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Như vậy, dù không có HĐND thành phố nhưng việc thực hiện giám sát thông qua MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố vẫn đang được triển khai. Ở quận và phường không tổ chức HĐND, quyền đại diện của người dân tiếp tục được duy trì và phát huy thông qua các kênh như: Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND thành phố, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố, cấp ủy, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Sự phản ánh của khu phố và ý kiến trực tiếp của người dân thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân phường và Ban công tác MTTQ ở khu dân cư. 

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 131/2020/NQ 14 ngày 16/11/2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để TP.HCM được chính thức triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị.

Theo đó, TP.HCM không tổ chức HĐND tại 16 quận và 249 phường. Đồng thời, điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM, UBND, Chủ tịch UBND quận, phường trong điều kiện không tổ chức HĐND.

“Mô hình chính quyền TP.HCM được tổ chức như sau: UBND TP.HCM, thành phố thuộc TP.HCM và các đơn vị huyện, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; ở đơn vị quận và phường là UBND quận, UBND phường. UBND quận, phường là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, phường, làm việc theo chế độ thủ trưởng”.

Ngày 19/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM. Hiện nay TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tổ chức chính quyền đô thị (không thí điểm) và thực hiện mô hình thành phố trong Thành phố.

Như vậy, Chính quyền đô thị tại TP.HCM đang từng bước không ngừng  hoàn thiện, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để xây dựng mô hình hiệu quả, tối ưu, phát huy quyền làm chủ người dân, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, đảm bảo quyền lợi thực sự thuộc về nhân dân, xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh và hạnh phúc dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng công sản Việt Nam.

Tại Kỳ họp thứ 5, ngày 24/6/2023 Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Nghị quyết 98 không chỉ phân cấp, phân quyền cho TP.HCM một cách mạnh mẽ mà còn tạo cơ chế để Thành phố huy động nguồn lực đầu tư bằng những cơ chế vượt trội, sắp xếp lại bộ máy hành chính cho phù hợp với thực tiễn, thí điểm những mô hình phát triển mà pháp luật chưa quy định, hoặc là quy định nhưng không còn phù hợp với thực tiễn.

Những mô hình thí điểm này được kỳ vọng sẽ tạo được đột phá mới và tạo không gian phát triển mới cho thành phố nói riêng, cho cả nước nói chung. Với tinh thần “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”, TP luôn luôn tiên phong thí điểm thực hiện những chính sách cải cách đổi mới, phát huy truyền thống sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật ngày càng tốt hơn.

Tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng linh hoạt, tinh gọn, ít tầng bậc, giảm bộ phận trung gian không phù hợp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhằm đảm bảo chỉ đạo tập trung, điều hành, vận hành thông suốt, kịp thời giải quyết các công việc phù hợp với tính chất, mức độ, đặc điểm phát triển đa dạng của đô thị như TP.HCM.

Ví dụ như việc TP Thủ Đức xây dựng thành lập Trung tâm Hành chính công hiện đại, tập trung giúp giảm thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhanh gọn hơn, giúp cho người dân doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều hơn. Như vậy, theo đó yêu cầu bộ máy quản lý nhà nước phải làm sao thay đổi phương thức làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Bảng 1: Hệ thống văn bản pháp luật quy định liên quan đến xây dựng Chính quyền đô thị tại TP.HCM

3. Nghị quyết số 98/2023/QH15 và nội dung quy định đối với lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP.HCM

Nghị quyết số 98/2023/QH15 gồm 12 Điều quy định với 44 cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tập trung trên 

7 lĩnh vực quan trọng và có ý nghĩa chiến lược, bao gồm:

1.Quản lý đầu tư (Đề xuất các cơ chế mới để quản lý và thu hút đầu tư trong Thành phố, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện hạ tầng và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế);

2.Tài chính và ngân sách nhà nước (Đề ra các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và ngân sách nhà nước của Thành phố, giúp tăng cường khả năng đầu tư vào các dự án cơ bản và phục vụ phát triển bền vững);

3.Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường (Đưa ra các biện pháp tối ưu hóa quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và tạo môi trường sống lành mạnh cho người dân);

4.Ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược (Xác định các ngành, nghề có tiềm năng phát triển mạnh trong Thành phố và thiết lập chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực này);

5.Quản lý khoa học và công nghệ, đổimới sáng tạo (Thúc đẩy nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố);

6.Tổ chức bộ máy của chính quyền Thành phố và TP Thủ Đức (Đề xuất các cơ chế tổ chức và quản lý chính quyền Thành phố và thành phố Thủ Đức nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả).

7.Tổ chức thực hiện.

Tại khoản 2, Điều 6. Về quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường  - Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được quy định như sau:

“a) Trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện;

b) Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để phục vụ lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: tăng chỉ tiêu đất hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; giảm mật độ xây dựng; tăng chỉ tiêu diện tích sàn ở bình quân đầu người nhưng phải bảo đảm kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố và không làm tăng mật độ xây dựng và không làm quá tải hạ tầng khu vực; trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết này; bổ sung các công trình công cộng hoặc cải thiện cảnh quan đô thị nhằm nâng cao chất lượng, điều kiện sống, sinh hoạt, làm việc của người dân trong khu vực.”

4. Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 98/2023/QH15 liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Ngày 24/6/2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023. 

Sau khi Nghị quyết được ban hành, chính quyền và người dân TP.HCM kỳ vọng rất lớn về việc ra đời của Nghị quyết. Trong không khí khẩn trương và sôi nổi đó, từ Trung ương đến địa phương cũng đã và đang rất quyết liệt bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện, để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất.

Ngày 10/7/2023, Hội đồng Nhân dân TP.HCM ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Ngày 11/7/2023, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND về han hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Ngày 15/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 850/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Ngày 26/7/2023, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 3600/KH-UBND về triển khai chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng Nhân dân Thành phố được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Ngày 01/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành Quyết định số 1519-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trên tinh thần đó, ngày 01/8/2023, Sở Quy hoạch-Kiến trúc cũng đã ban hành Kế hoạch số 3751KH-SQHKT về triển khai Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND TP.HCM về han hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, chỉ thị số 27-Ct/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP,HCM. 

Trong Kế hoạch số 3751/KH-SQHKT của Sở Quy hoạch-Kiến trúc triển khai thực hiện 2 nội dung quan trọng liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Sở Quy hoạch-Kiến trúc cụ thể như sau:

“1.Quyết định điều chỉnh mật độ xây dựng, các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư công độc lập vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận thành phố theo quy định.

2.Phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội trong phạm vi dự án nhà ở thương mại hoặc phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác tương đương về quy mô, ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.”

4. Khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 

Đối với nội dung 1, để có cơ sở “điều chỉnh mật độ xây dựng các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư công độc lập vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận thành phố” cần có sự thống nhất, phù hợp với các chỉ tiêu trong đồ án QHKP đã được phê duyệt.

Và đặc biệt, hiện nay Sở Quy hoạch- kiến trúc đang khẩn trương tổ chức thực hiện lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 14/9/2021), sau khi Đồ án được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới có cơ sở pháp lý để căn cứ triển khai nhằm đẩy nhanh thực hiện.

Ngoài ra, khó khăn vướng mắc hiện nay đối với việc điều chỉnh mật độ xây dựng tại vùng phụ cận các nhà ga, các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận Khu trung tâm thành phố phải bảo đảm đáp ứng về hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc.

Vì vậy, công tác rà soát pháp lý và hiện trạng sử dụng đất tại khu vực, quá trình đầu tư xây dựng và sử dụng công trình, tham chiếu với Tiêu chuẩn xây dựng, Quy chuẩn xây dựng hiện hành để xem xét khả năng điều chỉnh đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành cũng rất khó khăn.

Đối với nội dung “2.Phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội trong phạm vi dự án nhà ở thương mại hoặc phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác tương đương về quy mô, ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.”

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM có quy định:

“3.Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định như sau:

a) Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được lập đồng thời với việc lập đồ án quy hoạch chi tiết; việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết được thực hiện cùng một thời điểm. Việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết phải được thực hiện trước, làm cơ sở thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết;

b) Tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chưa phù hợp quy hoạch chung thì cho phép thực hiện việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch chung và chỉ tiêu về hệ số sử dụng đất hoặc mật độ xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp quy hoạch chi tiết chưa phù hợp quy hoạch chung và quy hoạch phân khu thì cho phép thực hiện việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và chỉ tiêu về hệ số sử dụng đất hoặc mật độ xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phải được phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh theo quy định của pháp luật trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và triển khai các bước tiếp theo của dự án;”

Như vậy, theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, tất cả các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được phép thí điểm thực hiện theo các nội dung nêu trên.

Căn cứ khoản 3c Điều 6 Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội có quy định: “UBND thành phố phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội trong phạm vi dự án nhà ở thương mại hoặc phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt, bảo đảm tỷ lệ diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại vị trí được quy hoạch hoán đổi và hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với quỹ đất được hoán đổi trong dự án nhà ở thương mại, bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và đất đai;”.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đa số các đồ án quy hoạch phân khu được duyệt trên địa bàn thành phố chưa xác định vị trí, quy mô diện tích quỹ đất bố trí nhà ở xã hội (hoặc chưa được cập nhật các dự án nhà ở xã hội).

Việc điều chỉnh, bổ sung và bố trí quỹ đất nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trong thời gian tới gặp khó khăn trong việc quy hoạch nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch, khó khăn về dự báo nhu cầu và xác định quỹ đất bố trí, do nhiều quận nội đô có mật độ dân cư cao, đặc biệt các quận nội thành, gây khó khăn khi đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị.

Thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng, tăng chi phí giải phóng mặt bằng… khiến các dự án nhà ở xã hội chưa thu hút nhà đầu tư. Trong khi nguồn vốn đầu tư hằng năm từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, chưa đủ để thực hiện các dự án.

5. Kiến nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 là việc làm có ý nghĩa rất lớn, liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố. Tuy nhiên để có thể đấy nhanh việc triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 hiệu quả và thành công, tác giả đề xuất, kiến nghị một số giải pháp như sau:

Cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức và đơn vị liên quan, và cùng nhau chia sẻ khó khăn, trách nhiệm để triển khai Nghị quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Nghiên cứu kỹ những quy định trong hệ thống pháp luật như đối với những nội dung trong Luật Xây dựng, Luật đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật đấu thầu... có những vướng mắc, chồng chéo khi thực hiện, và có khoảng cách so với thực tiễn phát triển của thành phố.

Đối với nội dung Phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội cần thực hiện một số nội dung như sau:

Rà soát pháp lý sử dụng đất, đánh giá hiện trạng kiến trúc công trình tại các khu vực quy hoạch đất nhóm nhà ở trong Đồ án QHPK được duyệt có quy mô dân số và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố để lập danh sách đề xuất UBND thành phố triển khai kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch được duyệt.

Đối với các khu đất có khả năng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa phù hợp quy hoạch được duyệt, QHPK nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và định hướng điều chỉnh trong Đồ án Quy hoạch chung thành phố đang tiến hành điều chỉnh. 

 

Tài liệu tham khảo
1.https://tphcm.chinhphu.vn/phong-chong-tin-gia-phan-bac-luan-dieu-xuyen-tac-nghi-quyet-98-101231222172148164.htm
2.https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-nghi-quyet-98-la-chia-khoa-de-thanh-pho-but-pha-post337050.html
3. https://vneconomy.vn/nhieu-chinh-sach-dac-thu-phat-huy-tac-dung-trien-khai-nghi-quyet-98-phat-trien-tp-hcm.htm

Ý kiến của bạn