Chỉ đạo điều hành

Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 01/7/2024

Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 01/7/2024

An Thảo An Thảo - 15:04, 28/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng yêu cầu trước ngày 31/3, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, trình Chính phủ dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, sớm hơn so với quy định nửa năm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành văn bản số 202 về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Theo đó, để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ trưởng Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về giá đất; Nghị định quy định về lấn biển; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Ảnh: Chinhphu.vn

Bộ TN&MT cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền: Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tư quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bên cạnh đó, Thu tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ: Nghị định quy định về quỹ phát triển đất; Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền: Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền: Thông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.

Ngoài ra, Bộ trưởng các Bộ: TN&MT, Tài chính, NN&PTNT, LĐTB&XH, Nội vụ và Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh tập trung và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên, đảm bảo đúng thời gian trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/3, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 18/01/2024 gồm 16 Chương, 260 Điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 Điều của Luật Đất đai 2013, bổ sung mới 78 Điều.

Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Riêng Điều 190 (hoạt động lấn biển) và Điều 248 (đất lâm nghiệp) có hiệu lực sớm, từ ngày 01/4/2024.

Ý kiến của bạn