Chỉ đạo điều hành

Đề xuất Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp vào ngày 01/7/2025

Đề xuất Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp vào ngày 01/7/2025

Lê Thư Lê Thư - 08:00, 25/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNội dung chính của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thông tin về nông thôn; thông tin về cư dân nông thôn.

Bộ KH&ĐT vừa có công văn gửi các cơ quan có liên quan xin ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Luật Thống kê quy định Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là một trong các cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia do cơ quan thống kê Trung ương (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp được tiến hành theo chu kỳ 10 năm một lần. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp lần này là lần thứ 6, sẽ được tiến hành vào ngày 01/7/2025.

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn, nông nghiệp và cải thiện mức sống cư dân nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp và nông thôn giúp cho công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm thuộc lĩnh vực thống kê nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các yêu cầu thống kê khác; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp.

Theo dự thảo Tờ trình, nội dung chính của tổng điều tra là thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thông tin về nông thôn; thông tin về cư dân nông thôn.

Dự thảo Tờ trình cũng xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, gồm Ban Chỉ đạo Trung ương, ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Ý kiến của bạn