Đến năm 2025, Lạng Sơn sẽ phát triển thêm 322 nghìn m² sàn nhà ở thương mại

07:00 30/01/2024
Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lạng Sơn sẽ phát triển tăng thêm khoảng 322 nghìn m² sàn nhà ở thương mại, tương đương khoảng 1,4 nghìn căn nhà xây dựng mới.

Tỉnh Lạng Sơn đã công bố Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra các chỉ tiêu phát triển nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân, đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Trên cơ sở mục tiêu phát triển nhà ở đã đề ra, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 28 m² sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt 34 m² sàn/người và khu vực nông thôn đạt 25,4 m² sàn/người.

Đến năm 2030, đạt khoảng 35 m² sàn/người, khu vực đô thị đạt 39 m² sàn/người và khu vực nông thôn đạt 32,3 m² sàn/người. Đến năm 2045, đạt khoảng 38 m² sàn/người. Về chất lượng nhà ở kiên cố đến năm 2025 đạt 65%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và đơn sơ xuống dưới 2,5%.

Đến năm 2030, chất lượng nhà kiên cố đạt 85%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và đơn sơ xuống dưới 1%. Đến năm 2045, xóa bỏ loại hình nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

Giai đoạn 2021 -2025, tỉnh Lạng Sơn sẽ phát triển tăng thêm khoảng 322 nghìn m² sàn nhà ở thương mại, tương đương khoảng 1,4 nghìn căn nhà xây dựng mới. Đồng thời, tăng 51,7 nghìn m² sàn NƠXH tương đương khoảng 796 căn nhà xây dựng mới.

Đối với nhà ở của người dân tự xây dựng, giai đoạn 2021-2025 dự kiến tăng 4,15 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 19,7 căn nhà; nhà ở theo các Chương trình mục tiêu hỗ trợ xây dựng khoảng 4,4 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo tương ứng hơn 265 nghìn m² sàn.

Trong giai đoạn 2026-2030, phát triển tăng khoảng 2,4 triệu m² sàn nhà ở thương mại tương đương khoảng 10,9 nghìn căn nhà xây dựng mới. Đồng thời, tăng hơn 143 nghìn m² sàn NƠXH, tương đương khoảng 2,2 nghìn căn nhà xây dựng mới. 

Nhà ở của người dân tự xây dựng trong giai đoạn 2026-2030 sẽ phát triển tăng 5,5 triệu m² sàn, tương ứng hơn 26 nghìn căn nhà.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu như hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu...

Bình luận