Di sản

Bảo tồn, phát huy tài nguyên văn hóa nhằm khai thác kiến trúc bền vững và giàu bản sắc

Di sản nói chung được hình thành trong quá khứ, hàm chứa những giá trị lịch sử, văn hóa cần được gìn giữ. Những năm qua, những giá trị đó đã được đề cập trong mục tiêu, quan điểm cũng như thực tiễn công tác quy hoạch kiến trúc tại Việt Nam. Điều đó chứng tỏ yếu tố văn hóa rất được coi trọng, khi những quy hoạch chuyên ngành đều đề cập tới vấn đề này.