Điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật

09:02 21/08/2022
Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Công dân Lê Đình Thiết đang công tác tại ban quản lý dự án xây dựng. Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt năm 2018 với tổng mức đầu tư là 13,5 tỷ đồng, vì vướng giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Hiện tại, dự án cần phải phát sinh khối lượng (khoảng 1 tỷ đồng, do hoàn chỉnh thiết kế đấu nối với Quốc lộ 1), chi phí giải phóng mặt bằng cập nhật hiện nay tăng thêm khoảng 6,5 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 21 tỷ đồng, vượt 15 tỷ đồng mức quy định lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Vậy tôi phải thực hiện như thế nào, lập báo cáo nghiên cứu khả thi hay chỉ điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật?.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14).

Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với việc điều chỉnh dự án (đã lập và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) làm tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án vượt 15 tỷ đồng như nêu tại câu hỏi của công dân Lê Đình Thiết, cần nghiên cứu các quy định nêu trên.

Đồng thời, căn cứ nội dung cụ thể của dự án để xác định dự án điều chỉnh thuộc trường hợp lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh hoặc thuộc trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Bình luận