Tài chính- đầu tư

Điều chỉnh giá gói thầu dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi

Điều chỉnh giá gói thầu dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi

Thanh Nga Thanh Nga - 09:00, 26/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngKhi dự án đã ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu sau khi Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành, người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này.

Bộ Xây dựng hướng dẫn trường hợp điều chỉnh giá gói thầu theo định mức ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.

Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đã được lập và quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ và các thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về lập và quản lý chi phí theo Nghị định này.

Cụ thể, phê duyệt Dự án tại Quyết định số 501/QĐ-SNN ngày 19/12/2017; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 266/QĐ-SNN ngày 31/7/2019; phê duyệt dự toán gói thầu của 02 gói thầu xây lắp (gói thầu số 15 và gói thầu số 16) tại các Quyết định số 268/QĐ-BHTĐT và 269/QĐ-BHTĐT ngày 29/8/2019.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019) tại thời điểm chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu xây lắp của Dự án (gói thầu số 15 và gói thầu số 16); theo đó, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu xây lắp (gói thầu số 15 và gói thầu số 16) được thực hiện từ 03/10/2019; mở thầu ngày 28/10/2019 và ký kết biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu trúng thầu vào ngày 24/3/2020 (đối với gói thầu 16) và 01/4/2020 (đối với gói thầu 15). Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020), trong đó, định mức xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD, trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng, nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

Hai gói thầu số 15 và 16 của Dự án đã ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu (ngày 27/3/2020 đối với gói thầu 16 và ngày 16/4/2020 đối với gói thầu 15) sau khi Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh báo cáo người quyết định đầu tư để quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, ý kiến của Bộ Xây dựng cũng cho biết thêm, nội dung tại mục 3 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 quy định việc cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù (nêu tại khoản a mục 1 của Nghị quyết số 108/NQ-CP) sau khi được ban hành, không quy định cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng đối với các công việc thuộc hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, pháp luật về hợp đồng xây dựng áp dụng cho hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Ý kiến của bạn