Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

07:00 26/05/2023
Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh nhân công, xe máy hợp đồng đặt hàng công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên năm 2022.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng xây dựng nêu tại văn bản số 542/SXD-QLXD áp Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, trong hợp đồng có quy định hợp đồng được điều chỉnh khi nhà nước thay đổi các chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì được điều chỉnh hợp đồng theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Bình luận