Đô thị

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hải Phòng cần đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hải Phòng cần đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

Thanh Nga Thanh Nga - 07:01, 18/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Hải Phòng cần có sự rà soát, xem xét và làm rõ các nội dung điều chỉnh, nội dung kế thừa… để bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Bộ Xây dựng vừa cho ý kiến về hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là QHC-2022).

Ý kiến của Bộ Xây dựng cho biết, việc UBND TP Hải Phòng gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ QHC-2022 là chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 4387/VPCP-CN ngày 14/7/2022 của Văn phòng Chính phủ và đề nghị phối hợp của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2755/BXD-QHKT ngày 22/7/2022 về hồ sơ trình duyệt QHC-2022, chưa làm rõ các nội dung của Đồ án tuân thủ quy định tại khoản 1, Điều 48 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009… Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng không có trách nhiệm cho ý kiến đối với hồ sơ sau khi đã trình thẩm định phê duyệt.

Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, các nội dung điều chỉnh cụ thể đưa vào Dự thảo Quyết định chưa tuân thủ quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị. Bộ Xây dựng không chịu trách nhiệm thẩm định cụ thể các nội dung này.

Do QHC-2022 là đồ án điều chỉnh tổng thể, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 15/5/2018, vì vậy khi nghiên cứu điều chỉnh tổng thể, cơ quan tổ chức lập quy hoạch Đồ án là UBND TP Hải Phòng và đơn vị tư vấn có trách nhiệm rà soát, xem xét và làm rõ các nội dung cần điều chỉnh, các nội dung kế thừa trong thuyết minh: phần đánh giá, rà soát các quy hoạch và dự án…đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 24 và Điều 48 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Đối với các nội dung điều chỉnh cụ thể trong Dự thảo Quyết định phê duyệt, UBND TP Hải Phòng cần rà soát, xem xét các nội dung nào trong điều chỉnh tổng thể được thể hiện trong quy hoạch chung để đảm bảo đúng quy định; nội dung nào sẽ được nghiên cứu, xem xét và được cụ thể hóa tại các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết sau khi QH-2022 được duyệt.

Hiện tại, hình thức thể hiện dự thảo Quyết định phê duyệt kèm theo văn bản số 5021/UBND của UBND TP Hải Phòng có nội dung chi tiết cụ thể tới cấp độ dự án là chưa phù hợp với các quy định pháp luật nêu trên. Các nội dung trong Dự thảo Tờ trình của thành phố và Dự thảo Quyết định phê duyệt phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bám sát các nội dung đồ án QHC-2022 đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và UBND TP Hải Phòng thông qua, cũng như đã được Bộ Xây dựng thẩm định.

Thành phần hồ sơ, nội dung trong 01 bản vẽ, cũng như Dự thảo Tờ trình của thành phố và Dự thảo Quyết định phê duyệt kèm theo văn bản số 5021/UBND có nhiều nội dung thay đổi so với các nội dung đồ án và Dự thảo Quyết định phê duyệt đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 110/BC-BXD ngày 17/9/2021 và Báo cáo thẩm định bổ sung số 56/BC-BXD 31/5/2022, vì vậy, Bộ Xây dựng không có ý kiến về nội dung này.

Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung đồ án tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hải Phòng có Báo cáo, bổ sung và làm rõ trong thuyết minh, bản vẽ và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án QHC-2022 bám sát ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 4378/VPCP-CN ngày 14/7/2022 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời thành phần và nội dung hồ sơ phải tuân thủ các quy định hiện hành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm