Đô thị

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Phủ Lý cần đảm bảo ứng phó BĐKH

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Phủ Lý cần đảm bảo ứng phó BĐKH

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 21/06/2022

Việc lựa chọn đất xây dựng đô thị trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 cần đảm bảo các yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), phòng tránh lũ lụt và sạt lở đất.

Công trình văn hóa phục vụ toàn thành phố

Theo góp ý của Bộ Xây dựng, đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung TP Phủ Lý đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050” cần thống nhất về thời hạn quy hoạch điều chỉnh khi có các dự báo về: dân số, sử dụng đất đô thị, định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho giai đoạn ngắn hạn.

Ảnh minh họa.

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng, thực trạng phát triển đô thị phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật, theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng đặc biệt lưu ý UBND tỉnh Hà Nam trong lựa chọn đất xây dựng đô thị phải đảm bảo các yêu cầu ứng phó BĐKH, phòng tránh lũ lụt và sạt lở đất tại khu vực các sông trên địa bàn thành phố.

Bổ sung đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, các dự án đã có, đang còn hiệu lực làm cơ sở xác định nội dung kế thừa và những vấn đề cần giải quyết tại quy hoạch điều chỉnh.

Bổ sung rõ hơn luận cứ về dự báo quy mô dân số đô thị giai đoạn đến năm 2030 với tỷ lệ tăng trung bình 5,5% (trong đó, tỷ lệ tăng cơ học 4,7%), giai đoạn đến năm 2040 với tỷ lệ tăng trung bình 3,5% (trong đó, tỷ lệ tăng cơ học 2,7%) trên cơ sở phân tích kỹ yếu tố thực trạng dân số, các định hướng phát triển liên quan.

Bổ sung luận chứng về chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị đến năm 2040 khoảng 51 m2/người trên cơ sở yếu tố đặc thù của khu vực lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp quy chuẩn áp dụng đối với đô thị loại I. Rà soát theo chỉ tiêu quy định tại quy chuẩn đối với đất thể thao - văn hóa cấp đô thị đảm bảo đáp ứng quy mô dân số toàn đô thị.

Bổ sung quy định chỉ tiêu mật độ dân số tại quy hoạch các phân khu đô thị; bổ sung quy định cụ thể về kiến trúc - cảnh quan tại các khu vực khống chế đặc biệt gồm hành lang kỹ thuật, không gian ven sông, không gian xung quanh các quảng trường,... làm căn cứ để quản lý, triển khai thực hiện ở bước tiếp theo. Xem xét, bổ sung nghiên cứu định hướng không gian khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm (quy định từ đô thị loại III trở lên), phù hợp đặc trưng, nguồn lực của đô thị.

Làm rõ hơn nội dung định hướng quy hoạch hệ thống công trình văn hóa - thể dục thể thao, y tế, giáo dục đào tạo, thương mại - dịch vụ về phân bố công trình cấp đô thị đảm bảo đáp ứng phục vụ cho toàn thành phố.

Thống nhất các quy hoạch liên quan

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh giảm quy mô đất công nghiệp cần phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành liên quan. Nội dung quy hoạch đối với khu vực sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu Giang cần rà soát với quy hoạch chuyên ngành đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ pháp luật về đê điều.

Định hướng phát triển giao thông (bao gồm cả đường sắt, đường bộ, đường thủy) cần phù hợp Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Bổ sung các chương trình ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng khuyến nghị, hồ sơ đồ án cần tuân thủ quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Đề nghị rà soát, thể hiện đầy đủ vị trí, ký hiệu công trình đầu mối kỹ thuật đô thị tại bản đồ hiện trạng, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Bản vẽ thiết kế đô thị cần thể hiện phù hợp với nội dung tại Thuyết minh.

Bổ sung phụ lục các số liệu tính toán, dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, dự thảo Quyết định phê duyệt.

Việc lấy ý kiến về quy hoạch chung TP Phủ Lý cần thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành. Ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan cần được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo sự phù hợp, thống nhất Đồ án quy hoạch với các quy hoạch có liên quan trên địa bàn được phê duyệt (quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật...), phù hợp định hướng phát triển của địa phương, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. Chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải Đồ án quy hoạch được phê duyệt lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo tổ chức lập theo trình tự, quy định pháp luật về quy hoạch đô thị; theo Nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 18/8/2021.

Đồ án đã được tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã có ý kiến kết luận ngày 24/3/2022, HĐND TP Phủ Lý thông qua ngày 21/4/2022.

 

Ý kiến của bạn