điều chỉnh quy hoạch tt tiên yên

  • Xác định rõ đối tượng điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên

    Xác định rõ đối tượng điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên

    UBND tỉnh Quảng Ninh cần rà soát lại cơ sở phạm vi nghiên cứu, đối tượng lập quy hoạch và thời hạn quy hoạch, quy mô đô thị với đồ án đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của Luật Quy hoạch đô thị.