Hỏi- Đáp

Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng

Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng

Trà Vinh Trà Vinh - 07:14, 27/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị hướng dẫn thời điểm điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 1595/SKH-TH, hợp đồng số 01/2020/HĐ-XD-LRAMP-QT được ký ngày 21/01/2020, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Theo đó, hiệu lực của hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 6 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký, quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị nghiên cứu các quy định trên thực hiện theo quy định.

 

Ý kiến của bạn