Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị

07:00 26/06/2024
Trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở riêng lẻ trong đô thị, điều kiện cấp giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và Điều 41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn của Công ty Luật TNHH Đại Nghĩa về điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời, góp ý vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định của pháp luật xây dựng về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nội dung đánh giá sự phù hợp của công trình xây dựng với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở riêng lẻ trong đô thị, điều kiện cấp giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và Điều 41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 96 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và Điều 47 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và khoản 14 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Như vậy, việc đánh giá sự phù hợp của công trình xây dựng với mục đích sử dụng đất được căn cứ theo các loại hồ sơ và nội dung  nêu trên.

Trường hợp cần làm rõ hơn về việc xác định sự phù hợp của công trình xây dựng với mục đích sử dụng đất trong trường hợp có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hiện tại có mục đích khác, đề nghị Luật TNHH Đại Nghĩa liên hệ với Bộ TN&MT để được hướng dẫn chi tiết.

Bình luận