Điều kiện cấp phép xây dựng công trình phụ trợ thuộc dự án du lịch sinh thái

07:00 29/03/2024
Về sự phù hợp quy hoạch xây dựng của dự án du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái dự kiến có xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp, đất rừng thì căn cứ các quy hoạch của ngành du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp và pháp luật liên quan để làm cơ sở xem xét cấp giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị về cơ chế đặc thù cho phép người dân được xây dựng công trình du lịch phụ trợ (chòi ăn uống, lều trại, khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp, lưu niệm...) bằng các vật liệu lắp ghép, bán kiên cố, các vật liệu như gỗ, mây, tre, nứa, các tấm vật liệu nhân tạo... trên đất nông nghiệp, để khuyến khích người dân tham gia phát triển loại hình du lịch nông thôn"

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 12 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng:

“a) Đối với khu vực đã có quy hoạch xây dựng và theo quy định, dự án đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác thì quy hoạch xây dựng và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành này là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng; 

b) Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng thì quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có liên quan hoặc thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng (đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị) là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng”.

Do đó, về sự phù hợp quy hoạch xây dựng của dự án du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái dự kiến có xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp, đất rừng,… thì căn cứ các quy hoạch của ngành du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp và pháp luật liên quan để làm cơ sở xem xét cấp giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, điều kiện và thủ tục để cấp giấy phép xây dựng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về xây dựng.

Bình luận