Hỏi- Đáp

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

Thu Ngân Thu Ngân - 07:00, 03/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đang chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý NƠXH, trong đó có quy định cụ thể về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.

Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị cần có chính sách mang tính toàn quốc quy định chế độ hỗ trợ cho người nghèo không có điều kiện mua đất ở các khu quy hoạch được NƠXH.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng như sau:

Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 (sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014). Theo đó, tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 76 đã quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH gồm:

- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn;

- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

Khoản 1 Điều 77 quy định, căn cứ điều kiện của địa phương, UBND cấp tỉnh có thể quy định việc hỗ trợ giải quyết bán, cho thuê mua, cho thuê NƠXH cho đối tượng hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn, hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đối tượng hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu được mua NƠXH nếu đáp ứng điều kiện về nhà ở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng NƠXH đó, chưa được mua hoặc thuê mua NƠXH, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng NƠXH đó hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án NƠXH nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu theo quy định của Chính phủ).

Đối tượng hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị nếu đáp ứng về điều kiện về nhà ở và thu nhập quy định tại Điều 78 thì được mua NƠXH.

Như vậy, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã có chính sách mang tính toàn quốc quy định hỗ trợ cho người nghèo mua NƠXH.

Ngày 08/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý NƠXH và Thông tư hướng dẫn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đang chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý NƠXH, trong đó có quy định cụ thể về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.

 

Ý kiến của bạn