Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

07:00 22/06/2024
Việc ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS với cá nhân có chứng chỉ môi giới BĐS thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty TNHH Incorp Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc xác định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

Theo đó, Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 đã có quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS tại Mục 2 Chương IV. Trong đó, về điều kiện, quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS được quy định tại Điều 62, Điều 66, Điều 67.

Pháp luật về kinh doanh BĐS không quy định hình thức sử dụng, tuyển dụng người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS. Việc ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS với cá nhân có chứng chỉ môi giới BĐS thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bình luận