Xây dựng & Đời sống

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chính Khôi Chính Khôi - 07:03, 04/08/2022

Cá nhân chủ trì thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ định giá xây dựng theo quy định.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Công ty CP Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam về nội dung liên quan đến điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, tổ chức tư vấn tham gia hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đối với các công việc nêu tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) phải đáp ứng các điều kiện về năng lực theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, cá nhân chủ trì thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ định giá xây dựng theo quy định. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Mặt khác, điều kiện năng lực của cá nhân hoạt động định giá xây dựng được quy định tại Điều 148, Điều 149 Luật Xây dựng và Điều 66, khoản 5 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Công ty CP Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam rà soát nội dung các công việc tư vấn nêu tại mục 2 văn bản số 2110/2022/CV-VIDC để xác định các công việc đó có là công việc tư vấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hay không.

 

Ý kiến của bạn