Hỏi- Đáp

Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa

Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa

Thu Ngân Thu Ngân - 07:00, 14/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Một dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất thuộc diện phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Tuy nhiên, trong khi thực hiện, dự án có điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa so với văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vẫn thuộc diện chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (trên 10 héc ta).

Ông Nguyễn Văn Long (Hà Nội) hỏi, trước khi thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án, UBND tỉnh có phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận chuyển đổi đất trồng lúa không, hay chỉ cần văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ TN&MT?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư:

"1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

b) Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng".

Ý kiến của bạn