Hỏi- Đáp

Điều kiện về kinh doanh bất động sản

Điều kiện về kinh doanh bất động sản

Kiều Dung Kiều Dung - 06:34, 21/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn về ngành, nghề kinh doanh bất động sản (BĐS) của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam,  Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời, góp ý vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, tại khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 quy định: “1. Kinh doanh BĐS là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS;…nhằm mục đích sinh lợi”.

Tại Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 75 của Luật Đầu tư năm 2020) quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS quy định các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh BĐS không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này bao gồm:

“5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng BĐS do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng BĐS để kinh doanh theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam đối chiếu quy định nêu trên với hồ sơ pháp lý của tài sản để thực hiện.

Ý kiến của bạn