điều kiện

 • An Giang xác định tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH

  An Giang xác định tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH

  Để được vay ưu đãi, chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư phải có trong danh mục các dự án NƠXH, nhà ở công nhân (NƠXH tại khu công nghiệp), cải tạo, xây dựng lại chung cư do UBND cấp tỉnh công bố.
 • Xác định điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH

  Xác định điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH

  Ngoài việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định pháp luật về tin dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thì đối tượng được vay chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng phải có hợp đồng mua NƠXH với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở...
 • Điều kiện tách, hợp thửa đất

  Điều kiện tách, hợp thửa đất

  UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.
 • Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh

  Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh

  Theo quy định, trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.
 • Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

  Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

  Bộ Xây dựng đang chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý NƠXH, trong đó có quy định cụ thể về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.
 • Xét duyệt đối tượng hưởng chính sách NƠXH

  Xét duyệt đối tượng hưởng chính sách NƠXH

  Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua NƠXH có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có NƠXH thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.
 • Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp

  Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp

  Luật Đấu thầu 2023 quy định về việc chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng trong các trường hợp, gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt...
 • Điều kiện thành lập doanh nghiệp dự án

  Điều kiện thành lập doanh nghiệp dự án

  Theo quy định, việc lựa chọn nhà đầu tư, thành lập doanh nghiệp dự án được áp dụng trong trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
 • Điều kiện chủ đầu tư được áp dụng chỉ định thầu

  Điều kiện chủ đầu tư được áp dụng chỉ định thầu

  Luật Đấu thầu quy định một trong những trường hợp được áp dụng chỉ định thầu là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
 • Điều kiện về kinh doanh bất động sản

  Điều kiện về kinh doanh bất động sản

  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Quy định về công trình xây dựng tạm

  Quy định về công trình xây dựng tạm

  Về đối tượng, điều kiện, trình tự thực hiện đối với "công trình tạm" được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.