Tài chính- đầu tư

Điều phối, liên kết vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa

Điều phối, liên kết vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa

PV PV - 17:00, 06/07/2022

Tại Công văn số 4215/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất các nội dung liên quan đến điều phối, liên kết vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa vào quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng kinh tế - xã hội Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan để hoàn chỉnh Đề án và phê duyệt theo quy định nhằm triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến thẩm quyền của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 271/TB-VPCP ngày 3/8/2020.

Phó Thủ tướng lưu ý trong quá trình lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch, hai tỉnh bám sát định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian phát triển ngành quốc gia trên địa bàn và định hướng phát triển của từng địa phương để đề xuất định hướng liên kết tiểu vùng cho phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng đề án chung về "Cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa", gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án này được triển khai thì hạ tầng giao thông, cảng biển sẽ được nâng cấp, hoàn thiện, khu vực Nam Phú Yên và Bắc Khánh Hòa sẽ trở thành vùng kinh tế tổng hợp, đóng vai trò động lực cho cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển. Từ đó, sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, sẽ chú trọng đến việc phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, góp phần tạo việc làm, nâng cao mức sống, trình độ dân trí của hai tỉnh và cả khu vực.

Ngoài ra, khi đề án này được triển khai, tỉnh Phú Yên sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh vào Khu Kinh tế Nam Phú Yên trong giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên dự kiến số dự án sẽ đăng ký vào đây từ 30-50 dự án; đến năm 2025, xuất khẩu sẽ đạt 370 triệu USD, doanh thu khoảng 40.000 tỉ đồng, nộp ngân sách ở tỉnh này khoảng 800 tỉ đồng, thu hút 11.000 lao động…

Ý kiến của bạn