Xây dựng & Đời sống

Định mức, đơn giá công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội

Định mức, đơn giá công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội

Khải An Khải An - 07:10, 19/06/2022

Theo quy định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công.

Liên quan đến việc xin ý kiến của Bộ chuyên ngành về kết quả rà soát sửa đổi, xây dựng định mức, đơn giá công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Sở Giao thông vận tải Hà Nội vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho rằng, công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt thuộc danh mục “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” quy định tại mục II.1, biểu 02, Phụ lục I  Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm: Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công.

Ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công…thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị, Sở Giao thông vận tải Hà Nội rà soát các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trường hợp các công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt có tính chất xây dựng thì Sở Giao thông vận tải Hà Nội căn cứ quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng để thực hiện.

Đối với các định mức xây dựng chưa có hoặc đã ban hành nhưng chưa phù hợp thì việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

 

 

Ý kiến của bạn