Xây dựng & Đời sống

Định mức về bảo trì và nâng cấp đường bộ

Định mức về bảo trì và nâng cấp đường bộ

Huyền Trang Huyền Trang - 07:00, 22/06/2022

Việc tổ chức xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành theo thẩm quyền của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Liên quan đến đề nghị có ý kiến về việc ban hành định mức bảo trì và nâng cấp đường bộ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Ban Quản lý dự án 3 – Tổng Cục đường bộ Việt Nam vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, đối với định mức dự toán một số công tác trong danh mục kèm theo Văn bản số 147/BGTVT-CQLXD ngày 05/1/2018 và Văn bản số 643/BGTVT-CQLXD ngày 21/1/2019 của Bộ Giao thông vận tải đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng.

Việc tổ chức xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành theo thẩm quyền của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Do đó, đề nghị Ban Quản lý dự án 3 rà soát, báo cáo Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý định mức theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cho rằng, về phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng, hồ sơ xác định định mức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Ý kiến của bạn