Đô thị

Đảm bảo cấu trúc cân bằng của không gian đô thị

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đã được công bố nhưng vấn đề quản lý sau quy hoạch để giữ sắc xanh trong bức tranh tổng thể vẫn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận...