Quy hoạch - kiến trúc

Đội ngũ Kiến trúc sư tiếp tục đổi mới, sáng tạo thích ứng với yêu cầu mới

Đội ngũ Kiến trúc sư tiếp tục đổi mới, sáng tạo thích ứng với yêu cầu mới

Huy Thảo Huy Thảo - 20:56, 21/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐó là chia sẻ của TS.KTS Hồ Chí Quang, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư cơ quan Bộ Xây dựng tại buổi gặp mặt Kiến trúc sư cơ quan Bộ Xây dựng nhân ngày Kiến trúc Việt Nam và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2023) chiều 21/4.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư (KTS) cơ quan Bộ Xây dựng đã điểm một số nét chính tình hình hoạt động hiện nay của Chi hội KTS cơ quan Bộ Xây dựng và của Hội KTS Việt Nam.

Trong đó, nhấn mạnh về những thành tựu mà Hội KTS Việt Nam đã đạt được trong 75 năm qua với những bước phát triển vững chắc, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động trong nước cũng như hợp tác quốc tế.

Theo TS.KTS Hồ Chí Quang, đến nay, Hội KTS Việt Nam đã có hơn 6 nghìn hội viên hành nghề trong nhiều lĩnh vực như: Tư vấn thiết kế, nghiên cứu, giảng dạy, quản lý kiến trúc, xây dựng cơ bản... với tổng số hơn 20 nghìn KTS trong cả nước.

Hội KTS Việt Nam, hiện nay đã là thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, đồng thời là thành viên của Hội Liên hiệp KTS Quốc tế – UIA và Hội đồng KTS khu vực Châu Á – ARCASIA.  

TS.KTS Hồ Chí Quang - Chủ tịch Chi hội KTS cơ quan Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, Hội KTS Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong các hoạt động xây dựng chính sách pháp luật và quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn...

Chủ tịch Chi hội KTS cơ quan Bộ Xây dựng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội KTS Việt Nam trong quá trình xây dựng Luật Kiến trúc được Quốc hội thông qua và ban hành năm 2019.

Đây vừa là cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kiến trúc cũng như bảo vệ quyền hành nghề chuyên nghiệp, quyền tác giả, tác phẩm, đạo đức, trách nhiệm và quyền lợi của các KTS...

Bên cạnh đó, Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 được Quốc hội ban hành đã hình thành công cụ pháp lý, quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả cao, đồng bộ, thống nhất điều chỉnh, toàn diện các hoạt động kiến trúc.

Với tiền đề này, với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cộng đồng xã hội và người dân, đặc biệt là của đội ngũ KTS tâm huyết và tài năng, kiến trúc Việt nam đã có bước phát triển mới cả về tư duy, lý luận, đào tạo và sáng tác.

Tuy nhiên, hiện nay, kiến trúc Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi đội ngũ KTS Việt Nam cần phải có những nỗ lực mới, yêu cầu mới.

TS.KTS Hồ Chí Quang cho rằng, để phát triển kiến trúc trong thời gian tới, giới KTS Việt Nam và Chi hội KTS cơ quan Bộ Xây dựng cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai Luật Kiến trúc được ban hành theo Quyết định số 1037/QĐTTg ngày 16/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050 và Nghị quyết số 06/NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng đó, nâng cao chất lượng liên kết, phối hợp một cách thực chất giữa các Chi hội cơ sở, các thành viên, hội viên; đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa hơn nữa trong hoạt động để các hoạt động của Hội KTS Việt Nam có sức lan tỏa rộng khắp.

Tiếp tục các hoạt động phản biện, tư vấn chính sách, tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các thành viên, hội viên.  

KTS Hoàng Thúc Hào - Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác lý luận, phê bình, phản biện kiến trúc. Phải xác định đây không chỉ là nền tảng cốt yếu để định hướng, mở đường cho phát triển nền kiến trúc của Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lý luận, phê bình kiến trúc phải tập trung luận giải các các yêu cầu mới đặt ra cho kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước như: Yếu tố bản sắc văn hóa, kế thừa, phát huy những giá trị kiến trúc truyền thống và cách thức hấp thụ, tiếp thu tinh hoa kiến trúc thế giới để bảo đảm sự thống nhất trong da dạng của sáng tác kiến trúc; Bồi đắp, làm rõ thêm và khẳng định những đặc trưng của kiến trúc Việt nam...

TS.KTS Hồ Chí Quang cho biết, Bộ Xây dựng luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để Hội KTS Việt Nam và Chi hội KTS cơ quan Bộ Xây dựng hoạt động có hiệu quả.

Tại buổi gặp mặt, các KTS thuộc Chi hội KTS cơ quan Bộ Xây dựng đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực kiến trúc cũng như hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách và những thuận lợi, khó khăn... trong tình hình hiện nay để cùng nhìn nhận, đánh giá.

Từ đó, giúp cho công tác quản lý, phản biện, tư vấn chính sách và hoạt động của lĩnh vực này ngày càng hoàn thiện, đổi mới, sáng tạo và lan tỏa rộng khắp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, KTS Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam chỉ rõ những khó khăn hiện tại mà lĩnh vực kiến trúc đang phải đối mặt, trong đó có công tác quản lý, tổ chức, điều hành của KTS...

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam cũng chia sẻ một số vấn đề trong công tác quản lý, hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc hiện nay như: hoạt động phản biện, tư vấn chính sách, công tác lý luận, phê bình, phản biện kiến trúc.

KTS Hoàng Thúc Hào nhấn mạnh, thời gian tới, Hội KTS Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng để triển khai những công việc cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động của Hội KTS Việt Nam và lĩnh vực kiến trúc ngày càng phát triển.

Ý kiến của bạn