Hỏi- Đáp

Đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất

Đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất

Thanh Tâm Thanh Tâm - 07:10, 27/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngKhoản 1 Điều 2 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đối tượng giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tiền thuê đất hằng năm công ty bà Ngọc Anh vẫn trả cho chủ đầu tư và chủ đầu tư xuất hóa đơn cho công ty bà. Tiền đất phi nông nghiệp hằng năm công ty bà nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.

Bà Ngọc Anh hỏi, công ty của bà có đủ điều kiện là đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ không?

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đối tượng giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất)".

Căn cứ các nội dung nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Trường hợp công ty đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo một trong các hồ sơ quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm thì công ty thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Thuế quản lý thu tiền thuê đất hoặc Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn, trả lời cụ thể về hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất.

Ý kiến của bạn