Chỉ đạo điều hành

Đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

An Thảo An Thảo - 09:17, 05/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 phê duyệt phương án đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công theo hướng bỏ thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công của Bộ trưởng Bộ Tài chính; giao Bộ, cơ quan Trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định thu hồi. 

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cấp có thẩm quyền 30 ngày, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với hiện tại là 30 ngày (bãi bỏ bước các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính thu hồi và thời gian Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ra quyết định thu hồi tài sản công).

Đối với thủ tục quyết định bán tài sản công, phân cấp thẩm quyền quyết định bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý theo hướng bỏ thẩm quyền quyết định bán của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thay vào đó, người có thẩm quyền quyết định là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương. 

Đồng thời thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cấp có thẩm quyền 30 ngày đối với trường hợp bán tài sản là trụ sở cơ quan làm việc của cơ quan nhà nước, cơ sở hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của Bộ, cơ quan Trung ương, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với hiện tại là 30 ngày (bãi bỏ bước cơ quan cấp trên phải gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Thủ tướng Chính phủ để ban hành Quyết định).  

Đối với thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nội dung đơn giản hóa là cắt giảm bước chủ tài khoản tạm giữ thẩm định các chi phí liên quan đến việc thanh toán chi phí bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cấp có thẩm quyền 15 ngày, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với hiện tại là 15 ngày.

Đồng thời, quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ; khai thác quỹ đất, mặt nước để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia...

Ngày 25/01/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 104/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024.

Kế hoạch xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Cải cách các quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đổi mới việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhóm quy định liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, ngày 20/12/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1317/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024, với các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; hoàn thành việc thực thi Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và một số nhiệm vụ khác…

Năm 2023, kết quả tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Xây dựng đạt 50%, vượt chỉ tiêu chung của Chính phủ là 10%. 

Ý kiến của bạn