Pháp luật xây dựng

Đơn giản hóa thủ tục lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Đơn giản hóa thủ tục lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Tuấn Đông Tuấn Đông - 13:28, 06/06/2023

Quy định nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế, và bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, hồ sơ thiết kế về phòng cháy và chữa cháy sẽ được bãi bỏ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 5/6/2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Theo Quyết định, Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an gồm 2 lĩnh vực: 1. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; 2. Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Đối với nhóm thủ tục lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp Trung ương, mã TTHC: 1.009887; thực hiện tại cấp tỉnh, mã TTHC: 1.009896.

Nội dung phương án đơn giản hóa: Bãi bỏ quy định nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Đồng thời bãi bỏ quy định nộp bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy trước đó.

Lý do là cơ quan Công an tự khai thác hồ sơ quản lý.

Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

Quyết định nêu rõ, giao Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công an chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đối với các luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được thông qua tại Quyết định này.

Bên cạnh đó, Quyết định số 641/QĐ-TTg cũng có quy định về cắt giảm, đơn giản hóa một số quy định của lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Ý kiến của bạn