Hỏi- Đáp

Đơn vị nào chịu trách nhiệm xác nhận khối lượng thi công?

Đơn vị nào chịu trách nhiệm xác nhận khối lượng thi công?

Kiều Dung Kiều Dung - 07:00, 31/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư được quyền tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định từ khoản 3 đến khoản 7 Điều 14.

Ông Vũ Xuân Lượng (Nghệ An) hỏi, trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện giám sát toàn bộ các nội dung quy định từ khoản 3 đến khoản 7 Điều 14 thì chủ thể xác nhận khối lượng thi công xây dựng là đơn vị tư vấn giám sát chứ không phải chủ đầu tư có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 16 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì "Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định từ Khoản 3 đến khoản 7 Điều này. Đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu này theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan".

Vì vậy, trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện giám sát toàn bộ các nội dung quy định từ khoản 3 đến khoản 7 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP này thì đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 06/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Ý kiến của bạn