Tài chính- đầu tư

Đồng Nai cần chủ động hơn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng

Đồng Nai cần chủ động hơn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 19/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cơ bản đáp ứng yêu cầu, tồn tại những bất cập, hạn chế nhất định cần sớm được quan tâm khắc phục.

Cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước

Thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Xây dựng trong năm 2022 về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXD), hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho thấy, kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh cơ bản theo hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương về chi phí ĐTXD theo các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật xử lý bùn thải không nguy hại tại khu xử lý chất thải Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, đang tổ chức xây dựng định mức đặc thù đối với công tác xử lý chôn lấp bùn thải, bãi bỏ 18 danh mục định mức.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Sở Xây dựng Đồng Nai cơ bản thực hiện đúng các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chi phí ĐTXD: Xây dựng và trình UBND tỉnh Đồng Nai công bố một số bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2021, đang tổ chức xây dựng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai 2022.

UBND tỉnh Đồng Nai đã ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện việc xác định, công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh và giao UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức xác định giá VLXD trên địa bàn, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, công bố. Giá VLXD đã được công bố trên địa bàn tỉnh hàng tháng, từ tháng 1 đến tháng 6 và quý III, IV năm 2021 và công bố giá VLXD từ tháng 1 đến tháng 6/2022.

Từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận và ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 đến tháng 12, quý I, II, III, IV và cả năm 2021; công bố chỉ số giá quý I năm 2022. Từ tháng 4/2022 đến nay, công bố chỉ số giá xây dựng hàng tháng và thực hiện trước ngày 10 của tháng kế tiếp theo đúng quy định…

Các dự án được tổ chức triển khai theo các quy định pháp luật về quản lý dự án ĐTXD, quản lý chi phí ĐTXD. Việc xác lập các hợp đồng được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành...

Chưa chủ động nắm bắt tồn tại, bất cập

Tuy nhiên, thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Xây dựng cũng cho thấy một số tồn tại hạn chế trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chi phí ĐTXD, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Xây dựng Đồng Nai chưa chủ động trong việc theo dõi, nắm bắt các tồn tại, bất cập trong quá trình áp dụng hệ thống định mức đã được ban hành để kịp thời phản ánh, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, rà soát, cập nhật hệ thống định mức hoặc tổ chức xác định định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương, trình UBND cấp tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn đáp ứng yêu cầu về quản lý chi phí ĐTXD.

Tại thời điểm kiểm tra, UBND tỉnh Đồng Nai chưa công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo định mức dự toán xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Sở Xây dựng Đồng Nai cũng chưa thể hiện rõ vai trò trong việc kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng thông tin về giá VLXD được công bố so với biến động, diễn biến thực tế của giá thị trường.

Đặc biệt, về tần suất công bố giá VLXD, trong 6 tháng cuối năm 2021, thị trường VLXD có nhiều biến động, tuy nhiên Sở Xây dựng thực hiện việc công bố giá VLXD theo quý mà không công bố giá VLXD theo tháng, không đảm bảo kịp thời cập nhật, điều chỉnh giá VLXD, phù hợp với giá thị trường theo yêu cầu tại văn bản 1545/BXD-KTXD ngày 10/5/2021 của Bộ Xây dựng.

Một số loại VLXD phổ biến (như sắt, thép, xi măng) đã được công bố giá nhưng chưa đầy đủ chủng loại so với thực tế để lập dự toán xây dựng công trình. Giá một số VLXD được công bố không liên tục, định kỳ theo từng tháng cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá một số VLXD được công bố có mức độ chênh lệch khá lớn giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các thông tin về cơ sở kinh doanh, đơn vị sản xuất công bố giá, khả năng cung ứng, nguồn gốc, địa điểm một số vật liệu cung ứng chưa đầy đủ để phản ánh chính xác, minh bạch thông tin công bố. 

Sở Xây dựng Đồng Nai cũng chưa công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 theo quy định để phục vụ lập và quản lý chi phí ĐTXD.

Trong năm 2021, Sở Xây dựng Đồng Nai mới công bố chỉ số giá xây dựng cho năm gốc 2020, như vậy khi áp dụng tính toán quy đổi sẽ gặp khó khăn trong thực tiễn triển khai áp dụng chỉ số giá trong công tác quản lý chi phí ĐTXD, quản lý hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Vận dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp

Bên cạnh đó, thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Xây dựng cũng cho thấy việc vận dụng định mức xây dựng, đơn giá và xác định giá xây dựng áp dụng cho một số dự án, công trình chưa phù hợp với quy định.

Kết quả thẩm định có sự chênh lệch nhưng không có phụ lục tăng/giảm đi kèm báo cáo thẩm định dẫn đến khó khăn trong quá trình quản lý chi phí ĐTXD và thực hiện các ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện hợp đồng xây dựng chậm so với tiến độ hợp đồng đã ký kết, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng loại hợp đồng trọn gói nhưng không có đánh giá điều kiện, hoàn cảnh áp dụng làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng, gây ra nhiều vướng mắc, tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Qua kiểm tra các hợp đồng cụ thể của Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng cho thấy, một số quy định, thỏa thuận trong hợp đồng chưa quy định chi tiết, cụ thể, quy định chung chung hoặc quy định thiếu các thỏa thuận trong hợp đồng dẫn đến thực tiễn triển khai thực hiện hợp đồng có thể phát sinh nhiều tranh chấp.

Để nâng cao chất lượng công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chi phí ĐTXD, hợp đồng xây dựng tại Đồng Nai, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tập trung hoàn thiện quy định về việc xác định và quản lý chi phí ĐTXD để đảm bảo hướng dẫn thực hiện theo đúng nội dung quy định tại Nghị định 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn.

Chủ động có giải pháp đối với các hạn chế, bất cập, đồng thời xác định đây là các nhiệm vụ thường xuyên nhằm đáp ứng kịp thời việc công bố định mức, đơn giá, chỉ số giá phục vụ quản lý chi phí ĐTXD trên địa bàn.

Tập trung xác định danh mục các công tác chưa được ban hành định mức hoặc định mức ban hành chưa phù hợp và tổ chức khảo sát, xác định định mức hoặc điều chỉnh định mức cho các công tác xây dựng trong quá trình lập và quản lý chi phí ĐTXD, bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện.

Tổng hợp danh mục, lên kế hoạch triển khai rà soát, xác định định mức cho các công tác đặc thù trên địa bàn…

Ý kiến của bạn