Đồng Tháp cần khoảng 3 nghìn ha đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

17:06 26/12/2022
UBND tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2025 tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 5,7 triệu m² sàn nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng lên đạt 79% - 81%.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Theo đó, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 25 m² sàn/người. Trong đó, tại đô thị là 26,68 m² sàn/người và nông thôn là 23,6 m² sàn/người.

Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp cũng đặt mục tiêu diện tích nhà ở đến năm 2025 tăng thêm khoảng 5,7 triệu m² sàn nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng lên đạt 79% - 81%, tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm còn 19% - 21%...

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp cũng nêu rõ, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29 m² sàn/người, trong đó tại đô thị là 30,75 m² sàn/người và nông thôn là 27,35 m² sàn/người.

Phấn đấu tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 7,3 triệu m² sàn nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng lên đạt 81% - 85%, trong đó tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 70% - 80%, không để phát sinh nhà ở đơn sơ, đặc biệt là khu vực đô thị.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn đến năm 2025 hơn 39 nghìn tỷ đồng. Tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn năm 2026-2030 hơn 69 nghìn tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp cần 3 nghìn ha đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025; giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 nhu cầu tối đa cần 3,7 nghìn ha đất để phát triển nhà ở.

 

 

Bình luận