Hỏi- Đáp

Dự án có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, lập hồ sơ thế nào?

Dự án có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, lập hồ sơ thế nào?

Chinh Nam Chinh Nam - 07:00, 26/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với hồ sơ mời sơ tuyển phát hành theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Đơn vị ông Trần Văn Chiến là chủ đầu tư, đang triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.

Khoản 29 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định đối với hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành trước ngày 20/4/2020, trường hợp có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Điểm b Khoản 1 Điều 76 Mục 2 Chương VI Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định: Nội dung hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định này song không cần quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và yêu cầu nhà đầu tư cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 58 Nghị định này song không cần so sánh, xếp hạng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tài chính - thương mại.

Điểm b Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm đối với trường hợp không áp dụng sơ tuyển (trường hợp áp dụng sơ tuyển không cần quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư song cần yêu cầu nhà đầu tư cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư); tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, tài chính - thương mại và phương pháp đánh giá các nội dung này.

Ông Chiến hỏi, Tổ chuyên gia có được áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 57 và Điểm b Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP để không đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư mà chỉ cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 90 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 29 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP và Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT đối với hồ sơ mời sơ tuyển phát hành theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Nội dung hồ sơ yêu cầu được xây dựng theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, thông tư hướng dẫn Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, xây dựng có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt hồ sơ yêu cầu.

Đồng thời, theo quy định của Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016, đối với dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, hồ sơ yêu cầu được lập trên cơ sở vận dụng Mẫu số 02, không bao gồm nội dung về tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và việc so sánh, xếp hạng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tài chính - thương mại nhưng cần quy định nội dung yêu cầu nhà đầu tư cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm.

Theo đó, hồ sơ yêu cầu đối với dự án chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP được lập căn cứ quy định nêu trên. Trong trường hợp này, việc đánh giá hồ sơ đề xuất thực hiện căn cứ hồ sơ yêu cầu đã được lập, phê duyệt và phát hành đúng quy định.

Ý kiến của bạn