Hạ tầng

​​​​​​​Dự án đường ống dẫn xăng dầu cần có ý kiến của cơ quan PCCC và môi trường

​​​​​​​Dự án đường ống dẫn xăng dầu cần có ý kiến của cơ quan PCCC và môi trường

Thanh Nga Thanh Nga - 07:01, 19/09/2022

Dự án đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát có tổng mức đầu tư 185,59 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty ĐTXD&TM Anh Phát - CTCP (chủ đầu tư).

Bộ Xây dựng vừa góp ý kiến cho Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (ĐTXD) Dự án đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát.

Theo hồ sơ Dự án, Dự án đã được BQL KKT Nghi Sơn và các KCN chấp thuận hướng tuyến. Bộ Công thương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm soát chủ đầu tư thực hiện các quy hoạch xây dựng của Dự án đã được chấp thuận, phê duyệt.

Theo Bộ Xây dựng, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của Dự án chưa đầy đủ theo quy định. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực như QCVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông cốt thép, tiêu chuẩn thiết kế...

Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ pháp lý của Dự án cần được rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực.

Đặc biệt, việc thiết kế cơ sở cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về PCCC góp ý theo các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Bên cạnh đó, công trình đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ môi trường có ý kiến theo các quy định của pháp luật hiện hành của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

Tổ chức thẩm định phần thiết kế công nghệ của Dự án theo các quy định tại Khoản 14 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Đối với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khảo sát, thiết kế xây dựng và thẩm tra thiết kế cần được cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định.

Hồ sơ đảm bảo các bản vẽ thiết kế cơ sở đúng quy cách theo quy định trong lĩnh vực hoạt động ĐTXD. Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD đường ống dẫn xăng dầu từ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tới kho xăng dầu Anh Phát cần được rà soát, hoàn chỉnh các nội dung đã được quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; đảm bảo các quy định tại Điều 14 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn