Hỏi- Đáp

Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?

Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:00, 27/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng (bao gồm sơ bộ tổng mức đầu tư) thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Luật Xây dựng 2020 và pháp luật về đầu tư công.

Ông Bùi Quang Huy (TP.HCM) hỏi, căn cứ Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các công trình chỉ lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi), báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì có phải lập sơ bộ tổng mức đầu tư hay không?

Trường hợp không lập sơ bộ tổng mức đầu tư, ông Huy đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chỉ định thầu trong hạn mức đối với các công tác như lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, khoan khảo sát địa chất, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, vì để thực hiện công tác chỉ định thầu này phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có dự toán được duyệt.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng (bao gồm sơ bộ tổng mức đầu tư) thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 10, Điều 1 Luật Xây dựng 2020 và pháp luật về đầu tư công.

Việc chỉ định thầu trong hạn mức thực hiện theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các pháp luật có liên quan.

Giá gói thầu được xác định trên cơ sở nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ý kiến của bạn