Hạ tầng

Dự án thoát nước TP Pleiku phải bảo đảm phù hợp quy hoạch chung xây dựng

Dự án thoát nước TP Pleiku phải bảo đảm phù hợp quy hoạch chung xây dựng

Thanh Nga Thanh Nga - 16:06, 01/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBáo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TP Pleiku cần rà soát các hạng mục công trình đầu tư xây dựng bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung xây dựng TP Pleiku.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, cần rà soát các hạng mục công trình đầu tư xây dựng bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung xây dựng TP Pleiku theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Gia Lai và quy hoạch khác có liên quan.

Trong đó, cơ sở tính toán lưu lượng nước thải tuân theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD nhằm đề xuất quy mô công trình thoát nước, công suất nhà máy xử lý nước thải phù hợp và việc đấu nối nước thải từ hộ thoát nước bảo đảm thu gom nước thải đồng bộ hệ thống thoát nước.

Rà soát tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt của TP Pleiku cần đạt 80% nhằm đáp ứng mục tiêu của Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, theo góp ý của Bộ Xây dựng, báo cáo đề xuất chủ trương dự án cập nhật một số nội dung về đề xuất xây dựng, nâng cấp, cải tạo thành hệ thống thoát nước riêng hoặc nửa riêng đối với các công trình phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

Mục tiêu cụ thể của dự án cần xác định, nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn theo quy định không phải là tiêu chuẩn do Bộ TN&MT ban hành trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương dự án, dự án sau khi hoàn thành có doanh thu từ phí thoát nước. Theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP là giá dịch vụ thoát nước, do đó cần bổ sung phương án tính giá dịch vụ thoát nước nhằm đảm bảo tính bền vững, hiệu quả đầu tư của dự án.

Tại điểm b mục 4.4 của báo cáo đề xuất chủ trương dự án về Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cần rà soát làm rõ các công việc tư vấn và công việc hỗ trợ.

Ý kiến của bạn