Chỉ đạo điều hành

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh năm 2023

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh năm 2023

Yên Ninh Yên Ninh - 14:00, 23/05/2023

UBTVQH trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 đối với 09 dự án luật, trong đó có Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Sáng 23/5, Quốc hội nghe các báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo nội dung Tờ trình, hồ sơ đề nghị dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh năm 2023 được chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023.

Thông qua 02 dự án luật tại Kỳ họp thứ 5

Cụ thể nội dung điều chỉnh Chương trình năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 02 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, (3) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, (4) Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và (5) Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Trình Quốc hội cho ý kiến 02 dự án luật tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6: (1) Luật Căn cước công dân (sửa đổi), (2) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Thông qua 04 dự án luật tại Kỳ họp thứ 6

Trình Quốc hội cho ý kiến 04 dự án luật tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Bổ sung vào kỳ họp thứ 6 dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2023 và đã trình hồ sơ đầy đủ 03 dự án luật đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các đại biểu tại Hội trường.

Riêng đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBTVQH thống nhất với đề xuất của Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Về dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, UBTVQH thống nhất với Chính phủ báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có thể đẩy nhanh tiến độ để thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 6 trong trường hợp các dự án được chuẩn bị tốt.

Thông qua 10 dự án luật tại Kỳ họp thứ 7

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, UBTVQH trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 đối với 10 dự án, trong đó có 08 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6: (1) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), (2) Luật Lưu trữ (sửa đổi), (3) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, (4) Luật Đường bộ, (5) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, (6) Luật Thủ đô (sửa đổi), (7) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), (8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; và 02 dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, bao gồm: (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, (10) Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

UBTVQH trình Quốc hội cho ý kiến 09 dự án luật tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8: (1) Luật Công chứng (sửa đổi), (2) Luật Công đoàn (sửa đổi), (3) Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), (4) Luật Địa chất và khoáng sản, (5) Luật Phòng không nhân dân, (6) Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, (7) Luật Tư pháp người chưa thành niên, (8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật như tiến độ do các cơ quan đề xuất.

UBTVQH trình Quốc hội cho ý kiến 02 dự án luật tại Kỳ họp thứ 8: (1) Luật Chuyển đổi giới tính và (2) Luật Việc làm (sửa đổi).

Ý kiến của bạn