Dự kiến giá nước sạch thực hiện theo quy định của Luật Giá

07:02 26/01/2024
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giá quy định giá nước sạch thực hiện theo quy định của Luật Giá, các văn bản hướng dẫn Luật Giá…

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giá, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024.

Trong đó, khoản 4 Điều 26 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Cụ thể, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 51 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP theo hướng, giá nước sạch được thực hiện theo quy định của Luật Giá, các văn bản hướng dẫn Luật Giá và quy định tại Nghị định này.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT hướng dẫn phương pháp xác định giá nước sạch.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định bãi bỏ hoàn toàn một số Điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP như: Điều 52 về căn cứ lập, điều chỉnh giá nước; Điều 53 về lập và trình phương án giá nước; và Điều 54 về thẩm quyền quyết định giá nước.

Về giá tính nước sạch, Điều 51 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP quy định nguyên tắc tính giá nước, trong đó khoản 1 và khoản 2 Điều này quy định giá nước sạch phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước; Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán nước trong khung giá, biểu giá nước do nhà nước quy định.

Đồng thời, các Điều 52, 53 và 54 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP quy định cụ thể về căn cứ lập, điều chỉnh giá nước; lập và trình phương án giá nước; thẩm quyền quyết định giá nước.

Theo Điều 5 Luật Giá 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 19/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Nhà nước thực hiện quản lý, điều tiết giá theo cơ chế thị trường phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; bảo đảm công khai, minh bạch, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và nhà nước.

Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động cung cấp dịch vụ công; có chính sách về giá phù hợp với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Luật Giá 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sẽ có hiệu lực thi hành đồng thời cùng Luật.

Bình luận