Dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn tại Kỳ họp thứ 7

07:00 25/12/2023
Bộ Xây dựng cho biết, dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), Quốc hội khóa XV.

Tham mưu, trình ban hành 27 văn bản luật

Kết quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng trong năm 2023 cho thấy, đã có 27 văn bản, VBQPPL được Bộ Xây dựng tham mưu, dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ/Chính phủ/Quốc hội ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Trong đó, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 2 Luật, đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025: Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cũng trong năm 2023, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành các 2 Nghị định, 1 Chỉ thị như: Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 về định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc giữ gìn kiến trúc truyền thống.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 Quyết định: (1) Quyết định số 07/2023/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHC xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ QHC TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

(2) Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng;

 (3) Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”;

(4) Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 20/4/2023 phê duyệt Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030;

(5) Quyết định số 20/2023/QĐ-TTg ngày 10/8/2023 quy định về thí điểm phân cấp và trình trình tự thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHC XD khu chức năng, điều chỉnh cục QHC đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành HTKT TP.HCM; 

(6) Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng;

(7) Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg ngày 8/11/2023 quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình;

(8) Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng các khoáng sản làm VLXD thời kỳ 202-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 Công điện: (1) Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 về tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, KCN và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị; (2) Công điện số 769/CĐ- TTg ngày 26/8/2023 về rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương; (3) Công điện số 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đồng thời ban hành theo thẩm quyền 11 Thông tư: (1) Thông tư số 01/2023/TT-BXD ngày 16/01/2023 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; (2) Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng;

(3) Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH; 

(4) Thông tư số 04/TT-BXD ngày 30/6/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD; (5) Thông tư số 05/2023/TT-BXD ngày 01/8/2023 Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

(6) Thông tư số 06/2023/TT- BXD ngày 08/9/2023 hướng dẫn một số nội dung về Chương trình phát triển đô thị; (7) Thông tư số 08/2023/TT-BXD ngày 8/10/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng;

(8) Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

(9) Thông tư số 10/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng; 

(10) Thông tư số 11/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng;

(11) Thông tư số 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 quy định về phấn cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

Trình ban hành 3 dự án Luật trong thời gian tới

Đối với 3 dự án Luật sẽ được trình ban hành trong thời gian sắp tới là Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn hay Luật Cấp thoát nước, Luật Quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã trình và được Chính phủ thống nhất đưa vào đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Quốc hội đã có Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023 về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình Luật, pháp lệnh năm 2023, trong đó dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), Quốc hội khóa XV.

Đã trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật Cấp thoát nước, Luật Quản lý phát triển đô thị. Chính phủ đã cho ý kiến, thông qua đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước, hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp thoát nước theo Nghị quyết số 203/NQ-CP ngày 01/12/2023 của Chính phủ gửi Bộ Tư pháp tổng hợp đưa vào đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Ngày 19/12/2023, Thường trực Chính phủ họp, cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã trình và đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành: (1) Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, hiện đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ; (2) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; (3) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; (4) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025; (5) Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045…

Bình luận