Tài chính- đầu tư

Dự toán xây dựng cầu Rạch Miễu 2 cần bổ sung số liệu từ công trình tương tự

Dự toán xây dựng cầu Rạch Miễu 2 cần bổ sung số liệu từ công trình tương tự

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 06/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc xây dựng định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để lập dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và hướng dẫn xác định tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng hướng dẫn và cho ý kiến đối với các định mức dự toán xây dựng phục vụ việc lập dự toán xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 theo quy định tại khoản 6 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD.

Công trình cầu Rạch Miễu 2, thuộc Dự án ĐTXD cầu Rạch Miễu 2 sử dụng vốn đầu tư công, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư là công trình cầu kết cấu dây văng 02 mặt phẳng dây, dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Theo Bộ Xây dựng, tổ chức, cá nhân lập dự toán có trách nhiệm lập danh mục và xác định các định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán; cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm thẩm định về danh mục và phương pháp xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán trong quá trình thẩm định dự toán xây dựng theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 và điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết định việc sử dụng các định mức này làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu và kết quả tính toán xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán theo quy định.

Đánh giá của Bộ Xây dựng cho thấy, hồ sơ xây dựng định mức cho công trình cầu Rạch Miễu 2 cần bổ sung thêm các tài liệu, số liệu được sử dụng làm cơ sở xác định định mức như: số liệu thống kê từ các công trình tương tự, tiến độ thi công dự kiến của công trình.

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện thuyết minh diễn giải các căn cứ, cơ sở xác định định mức của từng công tác; phân tích, đánh giá các số liệu thống kê từ công trình đã thực hiện được sử dụng để xác định định mức.

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn căn cứ quy định về định mức dự toán mới, định mức dự toán cần điều chỉnh tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để xác định rõ danh mục định mức mới, điều chỉnh áp dụng cho công trình.

Rà soát thành phần công việc (thể hiện rõ công đoạn, bước công việc) theo đúng quy định tại mục 4.3 phần I Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD và thuyết minh, xác định số liệu tính toán hao phí tương ứng với từng nội dung thành phần công việc.

Thuyết minh rõ cơ sở xác định các số liệu sử dụng để tính toán xác định định mức và diễn giải chi tiết các nội dung tính toán xác định định mức.

Rà soát nội dung vận dụng, điều chỉnh định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; thuyết minh, đánh giá về yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công khi vận dụng, điều chỉnh định mức, đảm bảo thống nhất trong việc vận dụng, điều chỉnh các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công.

Một số công tác bê tông, cốt thép, ván khuôn cần được rà soát, thuyết minh rõ nguyên nhân tăng hao phí nhân công so với các công tác bê tông, cốt thép đã được ban hành định mức.

Bên cạnh đó, dự thảo định mức đang xây dựng trên cơ sở biện pháp thi công dự kiến chung của công trình, do đó đề nghị rà soát, đánh giá việc sử dụng biện pháp thi công với các máy móc, thiết bị thi công công suất lớn (cẩu 100 tấn, sà lan 1.000 tấn...) cho các công tác xây dựng. Nghiên cứu, tính toán phân bổ các hao phí máy thiết bị thi công này đối với các công tác xây dựng cho phù hợp với tiến độ thi công và thiết bị dự kiến sử dụng tại công trình.

Đánh giá việc áp dụng quy định tại mục IV, Chương 2 Phụ lục VII Thông tư số 13/2021/TT-BXD về số lần luân chuyển và tỷ lệ bù hao hụt vật liệu để tính toán hao phí định mức vật liệu trong các công tác gia công, tháo, di chuyển các hệ ván khuôn leo trụ tháp, hệ ván khuôn treo dầm đỡ dây văng cho phù hợp với đặc thù của các hệ ván khuôn này được thiết kế tổ hợp, đồng bộ (không phải lắp đặt, tháo dỡ rời từng loại vật liệu).

Thống nhất đơn vị tính một số định mức như gia công ván khuôn và lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ván khuôn; hiệu chỉnh đơn vị tính định mức cắt ống vách thép cọc khoan nhồi cho phù hợp.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trong quá trình thi công xây dựng công trình, đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo tổ chức khảo sát xác định định mức theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn