giá cả thị trường

  • 'Bản nhạc' giá cả cần sự chia sẻ và đồng điệu

    'Bản nhạc' giá cả cần sự chia sẻ và đồng điệu

    Điều hành giá nói chung, nhất là xăng dầu, không hề dễ dàng bởi giá cả chịu sự chi phối bởi “bàn tay vô hình” của thị trường dưới tác động của quy luật cung cầu và sự biến động của tình hình thế giới.