Video

Giải pháp cầu cạn kết hợp đường đắp để phát triển bền vững hệ thống hạ tầng giao thông

Giải pháp cầu cạn kết hợp đường đắp để phát triển bền vững hệ thống hạ tầng giao thông

TCXD TCXD - 15:15, 07/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhóm tác giả xác định giải pháp cầu cạn bằng dầm nhịp lớn trên cơ sở công nghệ bê tông cường độ cao (HPC) và bê tông tính năng siêu cao (UHPC), cho nhịp từ 35 - 100m.

Từ khóa cao tốc cầu cạn;
Ý kiến của bạn