Giải pháp điều chỉnh hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ngành than tại tỉnh Quảng Ninh

Bài báo trình bày những nội dung về kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp điều chỉnh hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ngành than tại TKV từ loại hình thức Ban quản lý một công trình dự án sang hình thức ban quản lý dự án khu vực.

Bình luận