ISSN 2734-9888

Giải pháp giảm chất thải xây dựng trong quá trình thi công dựa trên động lực của người lao động

Giải pháp giảm chất thải xây dựng trong quá trình thi công dựa trên động lực của người lao động

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHiện tại Việt Nam, các giải pháp làm giảm lượng chất thải xây dựng chưa thực sự được các nhà thầu quan tâm và đầu tư. Bài báo sẽ trình bày một phương pháp quản lý tạo động lực cho người lao động trên công trường xây dựng đang thi công.

Ý kiến của bạn