SỰ KIỆN: Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021