giám sát của quốc hội

  • Tiến độ lập quy hoạch chậm so với yêu cầu thực tiễn

    Tiến độ lập quy hoạch chậm so với yêu cầu thực tiễn

    Kết quả làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, cho thấy tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chậm so với yêu cầu của thực tiễn.