Pháp luật xây dựng

Giám sát thường xuyên hoạt động đấu giá đất

Giám sát thường xuyên hoạt động đấu giá đất

Kiều Dung Kiều Dung - 18:56, 03/04/2022

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, tổ giám sát thường xuyên hoặc đột xuất để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất công…

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản gửi các sở ngành, địa phương trên địa bàn về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, trong đó chủ yếu là đất công.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương.

Trong đó, chú trọng nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, “tiềm năng” đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản phối hợp các cơ quan được giao tổ chức đấu giá đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau như: Các doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá cùng do một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập các đoàn kiểm tra, tổ giám sát thường xuyên hoặc đột xuất để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá của người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất công để giao đất, cho thuê đất, đấu giá tài sản công có giá trị lớn.

Mặt khác, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan tham mưu việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá, đảm bảo đúng quy định pháp luật và sát với giá thị trường.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh về xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó chú trọng các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Cụ thể, về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư.

UBND Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn…

 

Ý kiến của bạn