Tài chính- đầu tư

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương

An Thảo An Thảo - 07:15, 12/06/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương từ dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách Trung ương cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Cụ thể, theo Quyết định số 490/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng, dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022.

Cụ thể, giao bổ sung 6.389 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm: 1.700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và 4.689 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022) cho Bộ GTVT và tỉnh Sơn La chi tiết theo ngành, lĩnh vực tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg.

Phó Thủ tướng giao danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 đã đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 172/TTr-CP và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 20/4/2024.

Cũng theo Quyết định, Phó Thủ tướng giao bổ sung 5.457,739 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ: Công an, GTVT và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang để thực hiện nhiệm vụ, dự án đã được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 172/TTr-CP và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 20/4/2024 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm theo quy định của Luật Đầu tư công.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và tỉnh Sơn La khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công; đề xuất kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 để thực hiện dự án; sử dụng vốn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thành dự án được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ: Công an, GTVT và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2024, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trước ngày 15/6/2024 bảo đảm theo đúng quy định.

Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, giám sát thực hiện Quyết định này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn