Giao tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chủ quản tuyến đường nối với Tuyên Quang

21:37 26/08/2022
Dự án đầu tư tuyến đường nối TP Bắc Kạn - Tuyên Quang là công trình hết sức cần thiết và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, giao thương hàng hóa liên vùng của hai tỉnh.

Tại công văn 756/TTg-CN ngày 26/8/2022, xét đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, UBND tỉnh Tuyên Quang trình Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư tuyến đường nối thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể với Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao UBND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chủ quản Dự án đầu tư tuyến đường nối thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối với Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

UBND tỉnh Bắc Kạn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện Dự án, đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Nghị quyết về việc bố trí vốn từ ngân sách địa phương cho Dự án theo quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện.

Bình luận