Thị trường

Giáo viên có thể tiếp cận 3 chương trình tín dụng vay mua NƠXH

Giáo viên có thể tiếp cận 3 chương trình tín dụng vay mua NƠXH

Mai Nguyên Mai Nguyên - 14:35, 24/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGiáo viên thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách mua NƠXH và có thể tiếp cận 1 trong 3 chương trình tín dụng vay mua NƠXH.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri TP Hải Phòng đề nghị có chính sách ưu đãi cho giáo viên mua nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014, người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài KCN; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức là các nhóm đối tượng được hưởng chính sách NƠXH nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH, các nhóm đối tượng trên được vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua NƠXH, trong đó bao gồm NƠXH là nhà chung cư. Do đó, trường hợp đối tượng giáo viên thuộc các nhóm nêu trên sẽ được hưởng chính sách NƠXH nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập.

Về chương trình tín dụng mua NƠXH, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay có 3 chương trình tín dụng hỗ trợ đối tượng được hưởng chính sách mua NƠXH, trong đó có giáo viên.

Giáo viên thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách mua NƠXH và có thể tiếp cận 1 trong 3 chương trình tín dụng vay mua NƠXH. 

Cụ thể, hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Theo đó, lãi suất vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hiện nay là 4,8%; thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm.

Bên cạnh đó, là gói vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Gói vay này thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và dành cho cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NƠXH, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về NƠXH; tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Đồng thời, ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP, trong đó đã có giải pháp về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được đưa ra với mục tiêu hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện “Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho người thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”.

Gói vay này thực hiện trong giai đoạn 2023-2030 với đối tượng là chủ đầu tư để đẩy mạnh nguồn cung. Vì vậy, khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua NOXH (để hỗ trợ nguồn cầu) với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại.

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp giáo viên thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách mua NƠXH và đáp ứng đủ điều kiện (về nhà ở, cư trú), để được vay vốn mua NƠXH theo quy định nêu trên thì có thể tiếp cận 1 trong 3 gói hỗ trợ để vay mua NƠXH, trong đó có NƠXH là nhà chung cư.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 7/2023, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua NƠXH, nhà ở công nhân mới giải ngân được khoảng 95 tỷ đồng và cam kết cho vay 950 tỷ đồng.

Ngày 31/7/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.  

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục các giải pháp đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay NƠXH.

 

Ý kiến của bạn